NABİ HAYATI VE ESERLERİ

Nâbi

Hayatı

1642 senesinde , 'da 1712 yılında vefat etti.Nabi bazı kaynaklara göre ispirliydi.

Dönemi, Çalışmaları

Nâbi yazmaya itmiş, eserlerinde devleti, toplumu ve sosyal hayatı eleştirmesine neden olmuştur. Ona göre şiir hayatın, karşılaşılan sorunların ve günlük yaşamın içinde olmalı, hayattan, insandan ve insanî konulardan izole edilmemelidir. Bu yüzden şiirleri hayat ile alâkalı, çözümler üretmeye çalışan, yer yer nasihatta bulunan bir yapıdadır. Eserlerinin herkes tarafından anlaşılması ve hayatla iç içe olmasını istemesindendir belki de, kullandığı dil yalın ve süssüzdür. "Bende yok sabr-ı sükûn, sende vefadan zerre, İki yoktan ne çıkar fikredelim bir kere." Na ve bi kelimeleri arapça ve farsçada 'yok' anlamına gelmektedir.Bu beyitte Nabî mahlasının oluşumunu belirtmektedir.

 

Başlıca Eserleri

·        Dîvân

·        Hayriye

·        Hayrabâd

·        Tuhfetü'l Haremeyn

·        Surname

·        Fatihnâme-i Kâmaniçe

·        Zeyl-i Siyer-i Veysi

Ey nâme sen ol mâh-likaadan mı gelürsün -

Ey nâme sen ol mâh-likaadan mı gelürsün Ey nâme sen ol mâh-likaadan mı gelürsün
Ey hüdhüd-i ümmîd Sebâ'dan mı gelürsün

Âlûde-i hûndur yine dâmân ü girîbân
Ey gamze-i hûn-hâr gazâdan mı gelürsün

Şevkin var alub satmağa erbâb-ı niyâzı
Sevdâ-geri-i sûk-i Minâ'dan mı gelürsün

Teşrîfe bu şeb va'di var ol şem'-i ümîdin
Ey hâb-ı siyeh-baht aşâdan mı gelürsün

Bu secde-i bî-hûde nedir her kademinde
Ey hâme-i bî-mağz likaadan mı gelürsün

İtmiş sana dil-hastelerin hâleti te'sir
Ey çeşm-i siyeh dâr-ı şifâdan mı gelürsün

Her bir yere mûyundan akar âb-ı letâfet
Deryâ-yı letâfetde şınâdan mı gelürsün

Zâhid bizi tahvîf ile teşvîşe düşürme
Sen mahkeme-i rûz-i cezadan mı gelürsün

Bilsem ne içün varmış idin kûyuna ey eşk
Tahrîk-i gazabdan mı recâdan mı gelürsün

Nâbî gazeli gibi hoş-âyendeliğin var
Ey bâd-ı revân-bahş Ruhâ'dan mı gelürsün


Açıklama: Mef'ûlü mefâîlü mefâîlü faûlün


Gül gül-şeni terk eyledi sohbet sana kaldı

Gül gül-şeni terk eyledi sohbet sana kaldı
Bülbül yine meydân-ı mahabbet sana kaldı

Ferhâd ile Kays eyledi ber-çîde metâın
Ey dil ser-i bâzâr-ı melâmet sana kaldı

Biz dâiye-i vuslat ile hâki reh olduk
Ey bâdı sabâ lûtf u mürüvvet sana kaldı

Târîki-i isyana esiriz bize çâre
Ey âh-ı seher-gâh nedamet sana kaldı

Mest eylemeğe âlemi sahbâ-yı suhandan
Ey hâme-i Nâbî yine himmet sana kaldı
                                     Şair; Nabi


Açıklama: Mef'ûlü mefâîlü mefâîlü faulün
-----------------------------------------------

BULUNUR
Gerçi gencîne-i âlemde cevahir bulunur
Cevher-î zât ile ârâste nâdir bulunur

Hünerin var ise bir şehrde bir ârif bul
Yoksa her karyede bir nice bahâdır bulunur

Saha-i sîne bir endîşeden olmaz halî
Tekyedir tekyede elbette misafir bulunur

Her zaman hâtıra, endîşe-i rahat gelmez
Adet-i şehr budur mü'min ü kâfir bulunur

Güç neşâtın kademin kalbe alıştırmaktır
Yoksa gam her ne zaman istese hâzır bulunur

Yağsa bârân gibi gökten katarât-ı âmâl
Yine bed tâli’ olan hâib-ü hâsir bulunur

Destres ma'ni-i nâgüfteye müşkil yoksa
Nâbi yâ köhne suhan bizde de hâzır bulunur

Şair :

----------------------------------------------- Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !